Banner
TÌM KIẾM

Tăng tiền đóng BHYT theo hộ gia đình từ ngày 1/7/2023?

18/05/2023 10:13
Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng nên số tiền đóng BHYT theo hộ gia đình cũng được điều chỉnh tăng cho phù hợp với quy địn tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP.

BHYT

Tăng tiền đóng BHYT theo hộ gia đình từ ngày 01/7/2023. (Nguồn: Internet)

1. Tăng số tiền đóng BHYT theo hộ gia đình từ ngày 01/7/2023

Hiện nay, số tiền đóng BHYT theo hộ gia đình sẽ dựa trên mức lương cơ sở; từ ngày 01/7/2023 mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng hơn 20,8% (1.800.000 đồng/tháng) nên số tiền đóng BHYT theo hộ gia đình cũng được điều chỉnh tăng cho phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP.

2. Mức đóng BHYT theo hộ gia đình từ ngày 01/7/2023

Theo điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được thực hiện như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Như vậy, mức đóng BHYT theo hộ gia đình kể từ ngày 01/7/2023 như sau:

- Người thứ nhất: 81.000 đồng/tháng (972.000 đồng/năm).

- Người thứ hai: 56.700 đồng/tháng (680.400 đồng/năm).

- Người thứ ba: 48.600 đồng/tháng (583.200 đồng/năm).

- Người thứ tư: 40.500 đồng/tháng (486.000 đồng/năm).

- Từ người thứ năm trở đi: 32.400 đồng/tháng (388.800 đồng/năm).

3. Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình

Căn cứ Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 104/2022/NĐ-CP), nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình bao gồm:

- Người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú; trừ những người thuộc nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng; nhóm do ngân sách nhà nước đóng; nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; nhóm do người sử dụng lao động đóng.

- Những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký tạm trú; trừ những người thuộc nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng; nhóm do ngân sách nhà nước đóng; nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; nhóm do người sử dụng lao động đóng.

- Chức sắc, chức việc, nhà tu hành; người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội; trừ những người thuộc nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng; nhóm do ngân sách nhà nước đóng; nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; nhóm do người sử dụng lao động đóng.

Điều 3. Nguyên tắc bảo hiểm y tế - Văn bản hợp nhất 28/VBHN-VPQH Luật BHYT

1. Bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm y tế.

2. Mức đóng bảo hiểm y tế được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (sau đây gọi chung là tiền lương tháng), tiền lương hưu, tiền trợ cấp hoặc mức lương cơ sở.

3. Mức hưởng bảo hiểm y tế theo mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi và thời gian tham gia bảo hiểm y tế.

4. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do quỹ bảo hiểm y tế và người tham gia bảo hiểm y tế cùng chi trả.

5. Quỹ bảo hiểm y tế được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, bảo đảm cân đối thu, chi và được Nhà nước bảo hộ.

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về bảo hiểm y tế - Văn bản hợp nhất 28/VBHN-VPQH Luật BHYT

1. Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng và một số nhóm đối tượng xã hội.

2. Nhà nước có chính sách ưu đãi đối với hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm y tế để bảo toàn và tăng trưởng quỹ. Nguồn thu của quỹ và số tiền sinh lời từ hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm y tế được miễn thuế.

3. Nhà nước tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm y tế hoặc đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng.

4. Nhà nước khuyến khích đầu tư phát triển công nghệ và phương tiện kỹ thuật tiên tiến trong quản lý bảo hiểm y tế.

Nguồn Thế giới Việt nam

Tin liên quan